Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

K H M S

Stort fokus på HMS og kvalitet

Aramark Norge er sertifisert innen følgende ISO standarder:

 • NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
 • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
 • NS-EN ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for sikkert arbeidsmiljø
Kontakt ossOm oss

Våre fokusområder innen bærekraftig arbeid

NOC tar vare på miljøet

Vi bidrar til en mer bærekraftig framtid gjennom:

Vår daglige kjernevirksomhet – leveranse av tjenester som fokuserer på KHMS.

Vår forretningsstrategi – der vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Vårt engasjement for en bedre hverdag – der alle ansatte oppfordres til å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte.

 

Vi stiller krav til oss selv og jobber kontinuerlig med å forbedre våre interne prosesser, vårt arbeid innen helse, miljø- og sikkerhet, samt påvirkning av det ytre miljø. Vi stiller også krav til at våre underleverandører har fokus på dette arbeidet. Sammen skaper vi gode løsninger for våre kunder og bidrar til en miljøvennlig drift.

Et godt kosthold bidrar til økt produktivitet

Aramark ønsker å forstå hvilken innvirkning vår virksomhet har på våre omgivelser og miljø, og iverksetter tiltak etter behov. Det er derfor viktig for oss å erkjenne at våre fotspor kan ha både positive og negative virkninger på miljøet. Vi ønsker å være ærlig om begge dimensjoner, og hele tiden prøve å forbedre våre prioriteringer og oppgaver, som er en viktig del av vår tilnærming til bærekraft.

Bernt Sandsmark

Director of Operations, Aramark Norge Offshore AS

Aramark sitt overordnede HMS-plan dekker KHMS-mål, sykefraværsstatistikk, arbeidsmiljø, rengjøring, forbedringer i KHMS, sikkerhet på arbeidsplassen og økt deltakelse blant ansatte. Ansatte får opplæring og veiledning i emner som kjemikalier, datablad, ergonomi, mathygiene, arbeidsrelatert sykdom, hygiene etc.

Kvalitet

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet er en av grunnpilarene i vår daglige drift. Gjennom vår miljøbevissthet har vi kontinuerlig fokus på alle aspekter ved våre tjenesteleveranser. 

Kvalitetssystemet skal først og fremst fungere som et verktøy og hjelpemiddel hvor driftspersonell kan trekke veksler på den kompetanse som er etablert gjennom mange års erfaring med virksomheten. Kvalitetssystemet er bygget opp med tanke på å ivareta:

 • Myndighetskrav
 • Generelle krav til kvalitetsstandarder
 • Moderne, fleksible og kostnadseffektiv administrasjon
 • Balansert forhold mellom ledelse og driftsorganisasjon
 • Systematisk erfaringsoverføring
 • God service fra motiverte medarbeidere

Helse

Vår målsetting er null arbeidsrelaterte sykdommer i vårt daglige virke. Våre medarbeidere skal være like friske når de går hjem fra jobb, som når de kom til jobb.

Vi skal drive en helsefremmende virksomhet, der vi legger til rette for at alle ansatte skal få de rette hjelpemidlene og tilretteleggelse i sitt daglige arbeid, for å kunne utføre sin jobb på en forsvarlig måte.

Gjennom et tett samarbeid med våre kunder og bedriftshelsetjeneste ønsker vi å fremme god helse gjennom et godt fysisk arbeidsmiljø og et godt organisatorisk arbeidsmiljø. Vårt perspektiv er at det er bedre å forebygge enn å reparere.

Miljø

Aramark bidrar til å verne om miljøet ved å ha etablert miljøaktiviteter som vi kan påvirke oss i riktig retning. Det handler om å redusere utslipp til miljøet ved å bruke miljøvennlige produkter, redusere forbruk av naturressurser, ha et energiforbruk som er lavt og sikre riktig og forsvarlig avfallshåndtering. 

Aramark tar ansvar for å beskytte miljøet vårt ved å: 

 • Minimere matavfall
 • Redusere bruk av kjemikalier 
 • Bruke miljøvennlige rengjøringsmidler 
 • Bruker biologisk nedbrytbare og mer miljøvennlige artikler
 • Utstrakt bruk av lokale matvarer i sesongen
 • Fokusere på digitale løsninger 

Sikkerhet

En sterk og klar sikkerhetsvisjon er viktig for oss. Gjennom vår visjon om null skader på arbeidsplassen, har vi etablert gode rutiner for et sikkert arbeidsmiljø og tiltak for å redusere arbeidsbelastning for våre ansatte.

Ingen av våre ansatte skal påføres varige skader i sitt arbeid. Videre skal helse, miljø og sikkerhetsarbeidet hjelpe oss i å holde syke- og skade frekvens på et lavest mulig nivå, slik at arbeidseffektivitet og lønnsomhet i bedriften øker. Samtidig skal alltid kundens behov og forventninger ivaretas.

KHMS

Vi er en foregangsbedrift innen KHMS-arbeid for vår bransje, og setter alltid helse og sikkerhet først i vårt daglige arbeid.

MATSVINN

Aramark tar opp kampen mot matsvinn med gode samarbeidspartnere, kreative løsninger og strukturert planlegging.

PLASTKUTT

Vi er opptatt av å gjøre det som virker i miljøet og som er bra for våre kunder. Vi jobber aktivt med å redusere plast der vi kan. 

BÆREKRAFTIG MAT

 I Aramark arbeider vi aktivt for å sikre et variert og næringsrikt innhold i våre menyer. Vi er opptatt av mattrender og våre gjesters preferanser. Vi tilbyr sunn, god, grønne og grove måltider til våre kunder. 

SERTIFISERTE TJENESTER

Sertifisering av våre tjenester er en viktig del av vårt miljøfokus. Dokumentert renhold i henhold til manual og frekvens er viktig for oss, og våre kunder.

SOSIALT ENGASJEMENT

Sammen med våre kunder går vi foran for å skape nye muligheter for mennesker, og forbedrede løsninger for miljøet.  Vi jobber aktivt for å redusere samfunnets utenforskap.

Våre bidrag til å nå FNs bærekraftsmål

Aramark søker å bidra til FNs bærekraftsmål utvikling på de måter som er mest relevante for selskapets aktiviteter.  Vår virksomhet tilnærmer seg bærekraftsmålene 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 og 13 og har disse i fokus. De 17 bærekraftsmålene henger sammen, og Aramarks øvrige aktiviteter innvirker også på mange av de andre målene.

HELSE

HELSE

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hos Aramark ønsker vi å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

ENERGI FORBRUK

ENERGI FORBRUK

I Aramark arbeider vi systematisk for at energien vi bruker skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr. Vi har innført programmer for redusert energiforbruk.

FORBRUK AV NATUR RESSURSER

FORBRUK AV NATUR RESSURSER

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi arbeider aktivt i selskapet med matsvinn og minsker ressursbruken, avfall og klimautslipp.

AVFALL

AVFALL

I Aramark arbeider vi systematisk med å informere ansatte om miljøbevissthet for eksempel i form av riktig avfallshåndtering, redusere bruk av kjemikalier, redusere papirforbruk og bruk av offentlig transport. 

LIKESTILLING

LIKESTILLING

I Aramark er vi opptatt av å ha likestilling på arbeidsplassen hvor kvinner og menn får lik lønn og arbeidsoppgaver. Vi oppfordrer kvinner til å søke ledende stillinger og har totalt ansatt 50% kvinner og 50% menn.

VANN FORVALTNING

VANN FORVALTNING

Vårt bidrag til å oppnå FNs bærekraftsmål er gjennom å ikke ha utslipp av farlige kjemikalier til havet, sikre riktig avfallshåndtering og sikre trygt drikkevann til alle gjennom å teste kvaliteten.

BÆREKRAFTIG VEKST

BÆREKRAFTIG VEKST

Aramark skal fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere
gjennom tariffavtaler, lik lønn og like rettigheter og arbeidsoppgaver. Aramark
stiller samme krav til leverandører.

REDUSERE ULIKHET

REDUSERE ULIKHET

Gjennom inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonalitet, religion eller annen status, medvirker Aramark til FNs bærekrafts mål om mindre ulikhet.