Aramark Norge Offshore
Åpenhetsloven
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Hva er åpenhetsloven?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Selv om loven gjelder for større virksomheter vil den ofte ha virkning for mindre virksomheter fordi disse opptrer som leverandører eller forretningspartnere i en kjede av aktører.

Loven har nemlig som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Videre skal allmenheten sikres tilgang til informasjon dette.

Loven pålegger virksomhetene å:

 • utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • redegjøre for hvordan virksomheten jobber med å håndtere forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • legge til rette for at offentligheten kan be om informasjon knyttet til virksomhetens negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Metodikken
g g
Beskrivelse av konsernet og leverandørkjedene
Prinsipper og praksis
Forebyggende tiltak
Foreløpig resultat av aktsomhetsvurderingene

Virksomheter skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, noe som følger av åpenhetslovens § 4. Rent praktisk har vi lagt til grunn følgende metodikk:

1. Ansvarlighet er forankret i virksomheten og i styret. Evt. undervirksomhet(er) forplikter seg til å følge kravene i åpenhetsloven. Prinsippene om anstendighet i arbeidslivet er innarbeidet i interne prosedyrer som blir gjennomgått og revidert regelmessig.

2. Aktsomhetsvurderingene gjennomføres etter kartlegging av alle vesentlige leverandører og forretningspartnere, og i følgende trinn:

a. Leverandør- og forretningskjeder identifiseres
b. Informasjon innhentes fra leverandører og forretningspartnere
c. Risikovurdering gjennomføres som følge av kartleggingen

3. Risikofaktorene bearbeides, prioriteres og det iverksettes forebyggende tiltak, hovedsakelig gjennom avtalefestede retningslinjer for anstendighet i verdikjedene.

4. Ved identifisering av forhold hos leverandøren eller forretningspartnere som krever oppfølging, saksbehandles disse forholdene med tanke på å unngå eller redusere den skadelige virkningen.

5. En redegjørelse om aktsomhetsvurderingene, erfaringer og resultater så langt, utarbeides for publisering innen 30. juni 2023 og ellers årlig etterpå og oftere ved store vesentlige endringer.

 

 

Leverandører og forretningspartnere

Verdikjedene er inndelt slik:

 • Leverandør: Aktør som er involvert i fremstillingen av en vare eller en tjeneste. Åpenhetsloven definerer leverandørkjede i § 3 bokstav d. Leverandørkjeden omfatter alle ledd i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer *.
 • Forretningspartner: Alle som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. Det vil si levering av varer og/eller tjenester som ikke utgjør en del av virksomhetens tilbud.

*Blant «leverandørene» finnes virksomheter som defineres som «underleverandører» fordi de opererer med arbeidskraft som primær innsatsfaktor i en underleveranse. Et mindretall av disse er omfattet av åpenhetsloven og tas med i aktsomhetsvurderingene. Resten følges opp i samsvar med andre lov- og forskriftskrav, blant annet Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.


Produkter og tjenester

Produktene og tjenestene som anskaffes kan deles inn i følgende hovedgrupper:

 • Kjemikalier, maskiner, utstyr og verktøy, arbeidstøy, verne- og sikkerhetsutstyr, hygieneprodukter, råvarer mat og tjenestebiler
 • Renovasjon, fasilitetstjenester og underleveranser

Produksjonen foregår i

 • Norge, norden, EU

Vi er dessuten oppmerksomme på at deler og komponenter kan ha andre opprinnelsesland.

Aramark har merket seg at et grunnprinsipp for en bedrifts aktsomhetsvurderinger er at den skal tilpasses virksomhetens kontekst og risiko.

Figuren nedenfor viser prosessen for aktsomhetsvurderinger og støttetiltak i OECDs veileder for hvordan dette bør virke i en ansvarlig virksomhet.

Selv om virksomhetene til en viss grad er ulike, er prinsippene de samme når det gjelder metodikk og arbeidsflyt. Det er valgt en praktisk tilnærming som kan forklares ved hjelp av disse fem trinnene:

Åpenhetsloven er ny og følgelelig er metodikken for oppfølging også ny. Det vil derfor kunne komme justeringer i metodikken i tiden som kommer.

I gjeldende rutiner stilles det krav til forebyggende tiltak som begrenser risiko. Det er naturligvis variasjoner mellom virksomhetene i konsernet når det gjelder detaljer, men som et eksempel skriver Aramark Norge dette i en av sine prosedyrer: Målet er at alle innkjøpsavtaler skal styres av interne etiske retningslinjer for anstendighet i arbeidslivet og kravet om bærekraftige prosesser i leverandørkjedene.

Andre hovedtrekk ved rutiner som beskriver prosesser for anskaffelse, er:

 • Alle innkjøpsavtaler skal forankres sentralt i virksomheten.
 • Det er utarbeidet kriterier for utvelgelse av leverandører.
 • Beslutninger knyttet til avtaleinngåelse er samlet på få hender.
 • En skriftlig avtale om å følge etiske retningslinjer signeres av kjøper og leverandør.

Dette er status på tidspunktet for publisering av denne redegjørelsen:

 • Prosedyrer er utarbeidet, godkjent og implementert.
 • Registre som gir oversikt over leverandører, underleverandører og forretningspartnere er etablert og klargjort for oppfølging av den enkelte virksomhet.
 • Systemer for spørreskjema og innhenting av data fra virksomhetene er etablert.
 • Rutiner for kartlegging og risikovurdering er etablert.
 • Verktøy og systemer for saksbehandling av funn er aktivert.
 • Løsninger for mottak av henvendelser er aktivert.

Det er tatt høyde for at rutinene bør revideres etter hvert som virksomhetene i konsernet skaffer seg erfaring.

Akkurat nå pågår et stort kartleggingsarbeid for å få kontroll på en betydelig mengde data. Det er lagt vekt på at det grunnlaget som nå legges, vil gjøre arbeidet lettere på sikt.

Det er inntil nå ikke gjort funn som skaper bekymring for brudd på anstendighet i kjedene.

Redegjørelse for året 2023

 Redegjørelse for året 2023

Aramark Norge Offshore AS skal ikke bare levere førsteklasses forpleiningstjenester til offshore rigger. Vi skal også ivareta og utvikle bærekraftig forretningspraksis, sikre anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Vi leverer forpleiningstjenester i form av rengjøring og matservering på lokasjoner offshore. Dette gir oss en unik innsikt og mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak fra start til mål i samarbeid med eier, ansatte og leverandører.

Bærekraft har lenge vært på agendaen til Aramark Norge. Vi kartlegger månedlig at vi er i rute med mål som er satt for året og har integrert bærekraft i alle våre arbeidsprosesser.

Mange av oss vil kunne oppleve situasjoner hvor det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. En felles plattform og oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper, er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i Aramark Norge. Slike grunnleggende etiske prinsipper også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av oss.

Vi er avhengig av ulike råvarer og ingredienser som produseres både i og utenfor Norge. Våre leverandører som er norske og anerkjente, skal leve opp til de samme standardene som vi stiller til sin egen virksomhet.

I Aramark Norge velger vi bevisst råvarer og emballasje som er produsert på en bærekraftig måte gjennom gode relasjoner til våre leverandører. Som kunde skal du være trygg på at produktene du kjøper er produsert slik at mennesker, dyr og miljø har blitt tatt vare på samt at våre medarbeidere har anstendige arbeidsforhold og rettigheter. Gjennom prinsippene som legges til grunn i Åpenhetsloven vil arbeidet med å sikre innsatsfaktorer fra leverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor bli ytterligere spisset.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både Aramark Norge og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv. Aramark Norge arbeider systematisk med å sikre grunnleggende menneskerettigheter i vår verdikjede. Det innebærer at ledelsen og styret er godt integrert i arbeidet og det er forankret i styreprotokoll.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at Aramark Norge kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører av råvarer, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.

Vi har foretatt aktsomhetsvurderinger av eget selskap, leverandører og forretningsforbindelser. Den innebærer at våre leverandører vil bli valgt ut fra blant annet produkt og råvare, hvilke land de opererer og hvor store innkjøp vi gjør fra disse. Modellen og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering. Målet er at modellen skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold som måtte oppstå.

Basert på bestemte kriterier vil vår modell kunne identifisere risiko og vurderingsgrad for leverandører og forretningsforbindelser. Vi vil ha gjennomgang med leverandører og forretningsforbindelser som kan ligge på høy risiko, for nettopp å finne tiltak for redusere risikoen.

Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.

Aramark har etablert prosedyrer, register over leverandører, underleverandører og forretningspartnere. Spørreskjema og system for innhenting av opplysninger er i bruk og oppfølgingsspørsmål til våre forbindelser er også iverksatt med en halvårlig frekvens.

Basert på risikovurdering og kartlegginger fra sist vurdering i juni 23 så finner vi at en leverandør har ingen konkrete funn, men har en verifisering av risiko-nivå for sin underleverandør som bruker Kina og Filippinene. Pågående verifisering ble varslet oss i desember 23 etter vår oppfølging av leverandører. Risikoen er fulgt opp av Aramark og verifiseringen ble avdekket uten funn på brudd på menneskerettigheter. Øvrige leverandører har ikke avdekket funn eller mulige risikobilder i sine forbindelser. Det er ikke avdekket funn i egen virksomhet. 

11.06.2024

Daglig leder Aramark Norge Offshore AS

KHMS sjef Aramark Norge Offshore AS

SAMFUNNSANSVAR
- som fundament

Denne redegjørelsen vil bli oppdatert i takt med framdriften i arbeidet.

Henvendelser som gjelder aktsomhetsvurderinger sendes til e-post:  post@aramark.no